top of page
LEATHER

團體包班

LCM皮革工作室提供包場服, 我們會跟據活動人數, 地點和預算設計課程.歡E-MAIL(lcmbox@hotmail.com)皮革工作室開業10年, 導師經驗豐富, 我哋專門為各類機構,中心,學校,社福機構提供不同嘅 興趣活動, 你只要講低你時間, 地點, 人數 同活動預算, 我哋都可以幫你安排一系列興趣活動!!

過往合作機構

LEATHER
LEATHER
LEATHER 皮革課程
LEATHER 皮革課程
LEATHER 皮革課程
LEATHER 皮革課程
LEATHER 皮革課程
LEATHER 皮革課程
LEATHER 皮革課程
LEATHER 皮革課程
LEATHER 皮革課程
LEATHER 皮革課程
LEATHER 皮革課程
bottom of page